B2B주문시스템 한국기업B2B
HOME l 주문관리 l 견적관리 l 마이페이지 l 주문함보기 l 견적함보기 l 고객센터
EBOOK
작업공구 전동엔진 에어유압 절삭공작 측정계측 용접자재 산업안전 전기DIY
상품검색
아이디
비밀번호
아이디저장 로그인
 
상품카타로그보기
상품정보
B2B특판품
신상품
특판상품
추천상품
한정상품
계절상품
초특가상품
공구잔치
온라인상품문의
신규거래문의
원격지원서비스
입금계좌
 

~
순번 제조처 페이지 구분 변동내역 변경전 변동폭 변동일자 게시자
변경후

 1

 엑소

120005

 인상

 EA-5 단가인상

 

 38%

21/06/18

 박민준

  

 2

 엑소

120005

 인상

 EA-5 단가인상

 

 38%

21/06/18

 박민준

  

 3

 디월트(DEWALT)

300617

 인상

 일부 품목

 

 0~16%

21/06/17

 장예슬

  

 4

 H.S

121102

 인상

 인터넷브저 KT-2000 단가인상

 

 13%

21/06/17

 박민준

  

 5

 H.S

121102

 인상

 인터넷브저 KT-2000 단가인상

 

 13%

21/06/17

 박민준

  

 6

 영창

131301

 인상

 특수용접망치 단가인상

 

 1%

21/06/17

 박민준

  

 7

 영창

131301

 인상

 특수용접망치 단가인상

 

 1%

21/06/17

 박민준

  

 8

 영창

131303

 인상

 바라시빠루 단가인상

 

 10%

21/06/17

 박민준

  

 9

 센툴

130103

 인상

 삼각빗트, 빗트날 일부 단가인상

 

 5%

21/06/17

 박민준

  

 10

 기성전기

811401

 인상

 멀티탭

 

 10%

21/06/16

 박찬영

  

 11

 기전사

840102

 인상

 포터블팬

 

 15%

21/06/16

 박찬영

  

 12

 아림/명주

820401

 인상

 램프

 

 5%

21/06/15

 박찬영

  

 13

 신흥에스탑

742101

 인상

 전 제품 단가 인상

 

 18~20%

21/06/15

 박민준

  

 14

 다보탑

1703

 인상

 보조키 단가인상

 

 5%

21/06/15

 박민준

  

 15

 코라이트앤가나

751301

 인상

 전 제품 단가 인상

 

 20~22%

21/06/14

 박민준

  

 16

 회오리

746201

 인상

 전 제품 단가인상

 

 2~18%

21/06/14

 박민준

  

 17

 유한킴벌리

750201

 인상

 유한 작업복 전 제품 인상

 

 7%

21/06/14

 박민준

  

 18

 동주웰딩

880201

 인상

 단가인상

 

 8%~10%

21/06/14

 박찬영

  

 19

 마린세이프

751110

 인상

 마린세이프 일부 품목 단가 인상

 

 9~10%

21/06/14

 박민준

  

 20

 화신

151601

 인상

 가위류,컷터칼날 단가인상

 

 2~25%

21/06/10

 박민준

  

 21

 MTC

2405

 인상

 전제품

 

 10%

21/06/10

 박찬영

  

 22

 일신전기

811201

 인상

 전제품

 

 2%~4%

21/06/09

 박찬영

  

 23

 상록수

151001

 인상

 먹통 단가인상

 

 17%인상

21/06/09

 박민준

  

 24

 하나

185601

 인상

 손타카 단가인상

 

 8~12%

21/06/09

 박민준

  

 25

 신성

121001

 인상

 실납 단가인상

 

 9~18%

21/06/09

 박민준

  

 26

 기성 백유리

880901

 인상

 백유라 기격

 

 12~20%

21/06/08

 박민준

  

 27

 KATAYAMA

270603

 인상

 전지가위

 

 10%

21/06/08

 박찬영

  

 28

 SB

640203

 인상

 전 품목 단가

 

 5~15%

21/06/07

 이현경

  

 29

 제일타카

450801

 인상

 타카핀 전품목,에어호스,타카오일 2차인상

 

 7~20%

21/06/07

 장예슬

  

 30

 성일

440501

 인상

 전제품

 

 10~20%

21/06/07

 장예슬

  

 31

 록스(ROX)

360203

 인상

 수동청소기/꽝청소기/낚시대청소기

 

 10%

21/06/07

 장예슬

  

 32

 미르팁쇼

322901

 인상

 전제품

 

 약 5~7%

21/06/07

 장예슬

  

 33

 두현ENG

361001

 인상

 습식코아드릴,건식코아드릴,쉐어렌치

 

 약 15%

21/06/07

 장예슬

  

 34

 한일

313901

 인상

 그라인더(탁상/버핑/집진)

 

 약 7~8%

21/06/07

 장예슬

  

 35

 동창

470101

 인상

 에어구리스펌프,오일드레인

 

 약 5~8%

21/06/07

 장예슬

  

 36

 GS칼텍스

736104

 인상

 가솔린엔진오일1L 단가 인상

 

 6%

21/06/07

 박민준

  

 37

 한국케스터

180109

 인상

 중하중바퀴 4,5" 단가인상

 

 약10%

21/06/07

 박민준

  

 38

 제일선재

127101

 인상

 콘크리트못 단가인상

 

 2~30%

21/06/04

 박민준

  

 39

 핸슨

212201

 인상

 전제품

 

 4%~6%

21/06/04

 박찬영

  

 40

 SOLO

180115

 인상

 데크트럭 단가인상

 

 4~5%

21/06/04

 박민준

  

 41

 철물종합

180210

 인상

 마대(국산)단가인상

 

 19%

21/06/04

 박민준

  

 42

 한국닛블

760201

 인상

 한국닛블 전 제품 단가 인상

 

 7~8%

21/06/02

 박민준

  

 43

 카라반

180212

 인상

 단가인상

 

 6~20%

21/06/02

 박민준

  

 44

 삼한용접기

860802

 인상

 전제품

 

 5%~7%

21/06/02

 박찬영

  

 45

 희성계기

682701

 인상

 온도계(L형) 단가

 

 10%

21/06/01

 이현경

  

 46

 LEAF

682301

 참조

 확대경 단가 변동

 

 4~20%

21/06/01

 이현경

  

 47

 삼화전기

802104

 인상

 작업등

 

 5%~7%

21/06/00

 박찬영

  

 48

 영진

180204

 인상

 정첩 단가인상

 

 2~30%

21/05/31

 박민준

  

 49

 영진

180206

 인상

 오도시, 걸고리 단가인상

 

 5~20%

21/05/31

 박민준

  

 50

 영진

180206

 인상

 오도시, 걸고리 단가인상

 

 5~20%

21/05/31

 박민준

  

 51

 다보탑

180209

 인상

 빗장류 단가인상

 

 5%

21/05/31

 박민준

  

 52

 마린세이프

730501

 인상

 공업용랩 단가 인상

 

 4%

21/05/31

 4%

  

 53

 GS칼텍스

736101

 인상

 유압작동유 란도(#32, #46) 단가 인상

 

 3~9%

21/05/31

 박민준

  

 54

 HIOKI

650302

 인상

 3284, 3285 두가지 품목 단가

 

 2%

21/05/31

 이현경

  

 55

 태광

571101

 인상

 핸드스톤 단가

 

 6%

21/05/31

 이현경

  

 56

 고려용접봉

860101

 인상

 용접봉

 

 10%~15%

21/05/28

 박찬영

  

 57

 금창

110001

 인상

 오일펌프 단가인상

 

 10~15%

21/05/28

 박민준

  

 58

 삼육

736301

 인상

 전 제품 단가 인상

 

 5~6%

21/05/28

 박민준

  

 59

 베스트탑

171304

 인상

 다용도두갈래꼭지 단가인상

 

 7%

21/05/28

 박민준

  

 60

 H.S

121103

 인상

 전선스트리퍼 단가인상

 

 9%

21/05/27

 박민준

  

 61

 서원

400201

 인상

 콤프레샤

 

 약 3~5%

21/05/26

 장예슬

  

 62

 경서

3711

 인상

 청소기(일부상품 제외)

 

 약 8~10%

21/05/26

 장예슬

  

 63

 동서식품

180201

 인상

 캔커피단가인상

 

 11%

21/05/26

 박민준

  

 64

 기성전선

800101

 인상

 전제품

 

 13%

21/05/26

 박찬영

  

 65

 철마

150201

 인상

 전제품 단가인상

 

 10~40%

21/05/26

 박민준

  

 66

 금성

130001

 인상

 금성 전 제품 단가 인상

 

 8~20%

21/05/26

 박민준

  

 67

 한성

111001

 인상

 자동바 단가인상

 

 5~10%

21/05/26

 박민준

  

 68

 한금

148101

 인상

 철밴드 25mm*1.0T단가인상

 

 3%

21/05/25

 박민준

  

 69

 영창

131303

 인상

 빠루

 

 3%

21/05/25

 박민준

  

 70

 영우

185701

 인하

 손타카 단가인하

 

 9%

21/05/25

 박민준

  

 71

 동원

101008

 인상

 아데방 단가인상

 

 11%

21/05/25

 박민준

  

 72

 SOLO

111003

 인상

 자동바벨트만 일부 단가인상

 

 10%

21/05/24

 박민준

  

 73

 신도

751509

 인상

 간이소변기 단가 인상

 

 18%

21/05/24

 박민준

  

 74

 올품

806104

 인상

 케이블타이

 

 7%

21/05/21

 박찬영

  

 75

 카이스전자

806101

 인상

 케이블타이

 

 8%

21/05/21

 박찬영

  

 76

 한성

111001

 인상

 미니자동바(백색) 38*5m 단가인상

 

 6%

21/05/20

 박민준

  

 77

 마린세이프

745401

 인상

 패션장화 단가 인상

 

 7~8%

21/05/20

 박민준

  

 78

 한국캐스터

180109

 인상

 중하중바퀴 6" 고정, 브레이크 단가인상

 

 9%

21/05/20

 박민준

  

 79

 디빅스웰딩

860302

 인상

 MX-11단가인상

 

 15~18%

21/05/20

 박민준

  

 80

 한국캐스터

180111

 인상

 쌀통바퀴(회전)1" 단가인상

 

 5%

21/05/20

 박민준

  

 81

 대원금속

122101

 인상

 대원금속(작업)일부품목 단가인상

 

 6%

21/05/18

 박민준

  

 82

 조선선재

860201

 인상

 CR13 단가인상

 

 5%

21/05/18

 박민준

  

 83

 샤워용품종합

171307

 인상

 강화유리선반 코너형 단가인상

 

 7%

21/05/18

 박민준

  


    회사소개 l 채용정보 l 제휴문의 l 이용약관